9. Brief van Ds. Michael Ephippius (= Michiel Panneel), te Ipsivich, aan den Kerkeraad van de Nederduitsche vluchtelingen-kerk te Londen, d.d. 21 September 1571 (Uit: Eccl. Lond.-Bat. Arch., Tom. II, Epp. et Tract., blzz. 388-390).

De ghenade onses Heeren Christi Jesu ende de liefde Godes, ende de ghemeenschap des helighen gheestes zy met v l. Amen.

Verstaen hebbende (Christelicke broederen ende mededienaren inden Heere) zoo vut de gheschriften vande Broederen der ghemeenten van Heidelberghe ende Embden, als vut v l. missyue in Dato vanden 13en September 1571 ghescreuen ande ghemeente van Colchestre, het Christelick voornemen ende goetdijncken zommigher vredebegherrender broederen te wesene, datter eenen alghemeenen Synodus ende Christelicke tsamenkomste ghehouden wierde, ter tyt ende plaetse daertoe meest bequame, aller Nederlandscher vutghedreuener ghemeenten: Daer te handelen van een seker eendrachticheyt, zo wel der Leerynghe halfuen, als oock der Ceremoniën, kerckenregierijnghe ende ander puncten, dienende tot voorderijnghe van de glorie des almachtigen godes, ende opbauwijnghe sijner vervallener ghemeente: Verheesschende daerop, zo der anderer als ons aduijs ende goetdijncken:

V L. zal verstaen (Broeders) hoe dat den stant deser onser ghemeente alhier, beneuens dat hij onseker is (alleene stuenende op eene verbale ende tytlicke permissie vanden Magistrat, zonder eenich schriftelick octroy vande Con. Mt. ofte van yemant anders daer toe ghecommitteert, te hebbene) also oock bestaet alleenlick in 10 ofte 12 huijsghesinnen, ende isser kleene hope van augmentatie, ja eer van diminutie, ouermits datter hen de vremdelijnghen op gheen ghestablisseerde neerrynghe en weten te ontdraghene: welcke beede saken inghesien zynde, v l. kan lichtelick considereren, Ten eersten dat ons aduijs in dien deelle on-noodich is: Ten anderen, dat het ons oock difficyl is peremptoirlicken te andwoorden op v l. Requeste ouermits wij, om de kleene menichte der broederen willen niet bequaemlick vande sake consulteren en konnen:

|72|

Derhalven ons submitterende inde Christelicke discretie anderer meerder ghemeenten: God biddenden, dat Hij ons allen met sijnen helighen Gheest so regieren wille, dat synen name in alle onse affairen mach groot ghemaectsyn: Amen amen: Lieue Broeders, blyffc hier mede de Heere ende twoort zijner ghenade beuolen. Vut Ypswich desen 21en September 1571.

Vobis deditissimus: Michael Ephippius: Nomine omnium.