Vande Diensten.

Artikel
21

Der Ouderlinghen Ampt is, behalven t’ ghene dat boven, Artijckel veerthien, gheseyt is, hen met den Dienaer des Woords gemeyn te zijn, opsicht te hebben dat de Dienaren, mitsgaders hare ander medehulpers ende Diakenen hare Ampt ghetrouwelijcken bedienen, ende die besoeckinghe te doen, naer dat de gheleghentheyt des tijts ende der plaetsen, tot stichtinghe der Ghemeenten soo voor als naer het Nachtmael can lijden, om bysonder de Lidtmaten der Ghemeenten te vertroosten ende te onderwijsen, ende oock andere tot de Christelijcke Religie te vermanen.