Vande Diensten.

Artikel
20

De Ouderlinghen sullen door het oordeel des Kercken-Raets ende der Diakenen vercoren worden, Soo dat het na de gheleghentheydt van een yder Kercke vry sal zijn, soo veel Ouderlinghen alsser van noode zijn de Ghemeente voor te stellen, om van die selve (ten ware datter eenigh beletsel voor-viele) gheapprobeert ende goet ghekent zijnde, met openbare Ghebeden ende stipulatien bevestight te worden: ofte een dobbel ghetal, om het halve deel by der Ghemeente vercoren op de selve wijse inden Dienst te bevestighen, volghende het formulaer daer van zijnde.