Vande Diensten.

Artikel
6

Sal oock gheen Dienaer dienst moghen aennemen in eenighe particuliere Heerlijckheden, Gasthuysen ofte andersins, ten zy dat hy voor henen gheadmitteert ende toeghelaten zy, volgende die voorgaende Artijckelen: ende sal oock niet min als ander der Kercken-ordeninghe onderworpen zijn.