Vande Diensten.

Artikel
5

Nopende die Dienaers die nu alreede inde dienst des Woorts zijnde tot een ander Ghemeynte beroepen werden, sal desgelijcx soodanighe beroepinghe gheschieden, soo wel inde Steden als te platte Lande, by den Kercken-Raet ende Diakenen, ende het oordeel ofte advijs vande Classe, ofte ymmers van twee ofte drie Naest-gheseten Dienaren der selver, soo het selve gheschieden can, Ende inde plaetsen daer gheen Kercken-Raet en is, by de Classe: alwaer de voorsz. beroepenen verthoonen sullen goede Kerckelijcke attestatie van Leere ende Leven. Ende alsoo den Magistraet vander plaetse respectivelijck aenghegheven, ende der Ghemeynte den tijd van veerthien daghen voorghestelt zijnde als boven, sullen met voorgaende Stipulatie ende gebeden bevestight werden.