|5|

Woord vooraf

 

 

Aan de van 4 tot 13 oktober 1571 te Emden gehouden synode komt in de geschiedenis van het Gereformeerd protestantisme in Nederland een zeer bijzondere betekenis toe. Vandaar dat uit de diverse kerken die als „issues” van dat protestantisme der zestiende eeuw mogen beschouwd worden, zich een comité gevormd heeft ter herdenking van die gebeurtenis.

Onder meer werd besloten tot het doen uitgeven van een gedenkboek. Het comité vond enige leden van het Kerkhistorisch Gezelschap bereid voor dit doel een bijdrage te leveren. De uitgeverij Kok te Kampen bleek bereid de uitgave van het boek op zich te nemen. Maar alleen dank zij een aanmerkelijk steunbedrag dat het Prins Bernard Fonds zo welwillend was beschikbaar te stellen, kon de publicatie zelf tot stand gebracht worden. Met grote erkentelijkheid maakt de Redactie hiervan melding.

Zij spreekt de hoop uit dat velen van de in deze bundel bijeengebrachte verhandelingen, waarvoor de onderscheidene auteurs ieder de verantwoordelijkheid dragen, kennis zullen nemen om zich zo te verdiepen in het verleden van de kerk hier te lande. Mogen zij daaruit dan nieuwe impulsen ontvangen om mede te werken aan de opbouw der kerk in het heden met gelijke overgave en inzet van krachten als in Emden toen aan de dag werden gelegd.

 

D. Nauta
J.P. van Dooren
Otto J. de Jong