Van den Kerckelicken tsamencoemsten

Artikel
35

De Nationale Sijnode sal ordinaerlick alle drie iaren eens ghehouden werden, ten ware datter eenighe dringhende noodt ware om den tijdt corter te nemen. Tot deselve sullen twee Dienaers ende twee Ouderlinghen uut elcke Particuliere Sijnode beijde der Duijtsche ende der Walsche sprake afghesonden werden. Voort sal de Kercke, die last heeft om den tijdt ende plaetse des generalen Sijnodi te benoemen, soo deselve binnen de drie iaren te beroepen ware, hare Particuliere Sijnode vergaderen, ende tselve oock der naestgheleghener Kercke, die van een andere tale is laten weten, dewelcke vier personen daer henen seijnden sal, om met ghemeijnen advijse van den tijdt ende plaetse te besluijten. Deselve Kercke die vercoren is om de Synode generael tsamen te roepen, wanneer se met de Classe van den tijdt ende plaetse beraedtslagen sal, sal tselve den generalen Staten in tijdts te kennen gheven, op dat met haren weten, ende soo het haer ghelieft eenighe tot de Classe te seijnden, van der saecke besloten werde.