Van den Diensten

Artikel
9

Onder den Dienaren des Woordts sal ghelijckheijt ghehouden werden, aengaende de lasten hares Diensts, mitgaders oock in anderen dinghen soo veel moghelick is, volghende het oordeel des Kerckenraedts, ende des van nooden zijnde des Classis, twelcke oock in den Ouderlinghen ende Diaconen te onderhouden is.