Van den Diensten

Artikel
6

Een Dienaer des Woordts wettelick beroepen zijnde is aen der Kercke Christi zijn leven lanck verbonden, alsoo dat hij soo langhe de Ghemeijnte staet, dewelcke hij dient, zijnen Dienst niet onderlaten, noch eenighe andere beroepinghe des levens aenveerden mach, sonder het oordeel des particulieren Sijnodi.