|63|

Art. 82

1. Hierbij is het volgende in acht te nemen:
a. Leden die uit een gemeente vertrekken, behoren hun attestaties tijdig op te vragen, van welke aanvrage mededeling zal worden gedaan aan de gemeente.
b. De kerkenraad die het attest heeft afgegeven, dient zo spoedig mogelijk hiervan kennis te geven aan de kerkenraad, onder wiens opzicht het vertrekkende lid zal komen.
c. Het vertrekkende lid is verplicht, zijn attestatie zo spoedig mogelijk in te leveren bij de kerkenraad van de gemeente, waaronder hij komt te ressorteren.
d. Als een dooplid naar een andere gemeente vertrekt, zal zijn doopattest aan de kerkenraad van die gemeente worden toegezonden. (1922)
e. Attestaties naar andere kerkformaties worden niet afgegeven. Desverlangd zal een doopbewijs worden afgegeven. (1910, 1965/6)

2. Bij overkomst van leden uit andere kerken zal de kerkenraad een onderzoek instellen, of de belijdenis die zij hebben afgelegd, in overeenstemming was met de drie formulieren van enigheid.