|55|

Art. 69

a. Onder een berijmd schriftgedeelte wordt verstaan de berijming van een aaneengesloten passage uit de Heilige Schrift. Tot de bedoelde berijmde schriftgedeelten behoren de door de synoden van 1959, 1974 en 1989 vastgestelde liederen:
1. De Lofzang der engelen (1959);
2. Uit het Liedboek voor de kerken de nummers: 8, 13b, 14, 21, 25:1-8, 26, 27, 43, 65, 66, 67, 68, 78, 89, 90, 96, 107, 114 en 115 (1974);
3. De liederen in de bundel „Schriftberijmingen. Proefbundel voor de Christelijke Gereformeerde Kerken”, Buijten & Schipperheijn 1987 (1989);
4. De door deputaten aangeboden nieuwe liederen naar Genesis 17: 7 en Lucas 22: 15-20 (1989).
b. Voor andere liederen gelden de volgende criteria:
1. de liederen moeten het heilshandelen van God zodanig vertolken dat zij met het geheel van Gods heilsopenbaring in overeenstemming zijn en van de Geest der Schriften doordrenkt zijn;
2. de liederen moeten confessioneel verantwoord zijn;
3. de liederen moeten liturgisch verantwoord zijn;
4. de liederen moeten literair en muzikaal op niveau zijn.
(vgl. Acta 1983, bijlage 46, p.211) (2004)