|48|

Art. 54

1. De kerkenraden zullen de ouders aansporen:
a. om bij te dragen aan de instandhouding van scholen die christelijk onderwijs geven dat in overeenstemming is met de leer van de kerk, en erop toe te zien dat dit onderwijs in de praktijk ook daadwerkelijk zo functioneert;
b. om daar waar nieuwe scholen gesticht moeten worden of daar waar het onderwijs in bestaande scholen van genoemd principe afwijkt en geen verandering ten goede bewerkt kan worden, te komen tot of mee te werken aan het oprichten van scholen als in het voorafgaande bedoeld.

2. De kerkenraden zullen ook zelf ten aanzien van het christelijk onderwijs oplettend zijn en zoveel mogelijk hun invloed ertoe aanwenden en middelen en wegen zoeken dat het onderwijs aan de kinderen der gemeente overeenkomstig het in het bovenstaand artikel genoemde principe wordt gegeven. (1971/2)