Particuliere Vraghen

Artikel
14

Of een ouderlinck wettelick verkoren sijnde het ampt mach weygheren aen te nemen?
Antdw. Neen, ten ware om seer ghewichtighe oorsaken van den welcke de kerckenraet ende soo het noodich is, de classis kennisse nemen sal.