(Cap. VI) Van de kerckelicke vermaninghe ende straffinghe

Artikel
96

5. Die hartneckelick de vermaninghe des kerckenraets verwerpt sal van den nachtmael affghehouden werden, maer soo hy affghehouden sijnde na verscheyden vermaningen gheen teeken der boetverdicheyt en gheeft soo sal dit de voortganck sijn totter afsnijdinghe.