(Cap. V) Van het houwelick

Artikel
87

10. De houwelicken sullen vercondicht werden ter plaetsen daer de partijen wonen ofte daerse bekent sijn. Ende soo yemant in een ander plaetse dan daer sijn gheboden afghekondicht sijn ghetrouwt wilde wesen, soo sal hij van den kerckenraet een ghetuyghenisse van sijnen gheboden mitbrenghen.