(Cap. V) Van het houwelick

Artikel
86

9. De namen derghener die men trouwen sal, sullen op dry sondaghen ofte andersins dry reysen, datter tamelicken tijt tusschen beyden sij, na der predicatie uutgheroepen werden.