(Cap. III) Van de scholen

Artikel
48

2. De ghemeynten sullen allen moghelicken vlijt aenwenden dat somighe studenten van goeder hope door de overheyt ofte andere particuliere personen in de grooter scholen onderhouden worden, dewelcke namaels tot den dienst des Woordts sullen moghen ghebruyckt worden.