|70|

3.4. De toegang tot de besluiten (artikel 34)

3.4.1. Het belang van de notulering

- Elke kerkenraad of meerdere vergadering draagt zorg voor het zorgvuldig en duidelijk notuleren van een besluit en de daaraan ten grondslag liggende overwegingen, opdat men kan beschikken over een nauwkeurige weergave van de van belang zijnde feiten.127

 

3.4.2. Het verstrekken van afschriften en uittreksels

- Elke kerkelijke vergadering is op grond van de Schriftgegevens128 gehouden om gemeenteleden, met handhaving van het ambtsgeheim, toegang te verlenen tot genomen besluiten, wanneer zij daarbij rechtstreeks betrokken zijn. In dat geval ziet de kerkenraad het als zijn plicht desgevraagd een gewaarmerkt afschrift te verstrekken van de betreffende besluiten.129
- Dit recht van toegang geldt niet alleen voor uittreksels uit de notulen, maar ook voor op schrift gestelde rapporten.130 Het verdient aanbeveling dat de kerkenraad of de meerdere vergadering zelf het initiatief neemt tot het verstrekken van gewaarmerkte afschriften aan een gemeentelid dat bij een appèl- of tuchtprocedure is betrokken.131
- Elke kerkelijke vergadering ziet nauwlettend erop toe dat de betrokkenen -de appellant of de aangeklaagde in een tuchtprocedure en het kerkelijk college dat zich een oordeel moet vormen- over dezelfde stukken c.q. uittreksels kunnen beschikken.132


127 J. Kamphuis, Om de heiligheid van de gemeente, blz. 162; zie ook paragraaf 2.5.3.
128 Mattheus 7: 12; Heidelbergse Catechismus, zondag 42, vr. 111.
129 Joh. Jansen, Korte verklaring, blz. 159; K. de Gier, De Dordtse Kerkorde, blz. 190.
130 Zie paragraaf 2.5.3.
131 Zie paragraaf 2.5.3; J. Kamphuis, Om de heiligheid van de gemeente, blz. 162.
132 Idem.