Ordinantie 13 De opleiding en vorming van predikanten

 

V. Toelating tot het ambt van predikant

Artikel 16.

De aanvraag van en de vereisten voor de toelating tot een colloquium

Lid
3

Indien de bescheiden als bedoeld in lid 2 sub b en c ouder zijn dan vier jaar kan het generale college nadere eisen stellen voor de toelating tot het colloquium.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 13, besluit generale synode, d.d. 17 november 2006, ingegaan 1 december 2006.