Ordinantie 13 De opleiding en vorming van predikanten

 

IV. Andere wegen tot het ambt van predikant

Artikel 12.

Zij die bij een andere kerk als predikant of geestelijke werkzaam zijn geweest of tot het ambt van predikant of geestelijke zijn toegelaten

Lid
3

De kleine synode kan bepalen dat betrokkene — als bijzondere omstandigheden de kleine synode aanleiding geven de weg naar het colloquium te openen zonder dat toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in lid 2 — ten aanzien van een of meer vakken een aanvullende opleiding moet doen bij daartoe aangewezen hoogeraren en docenten van de Protestantse Theologische Universiteit.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 13, besluit generale synode, d.d. 17 november 2006, ingegaan 1 december 2006.