Ordinantie 12 De behandeling van bezwaren en geschillen

 

Artikel 8.

Beroep

Lid
2

Het beroep wordt schriftelijk en gemotiveerd ingesteld binnen dertig dagen na de dag waarop de beslissing werd verzonden of na de dag waarop daarvan redelijkerwijze kennis kon worden genomen.