Ordinantie 12 De behandeling van bezwaren en geschillen

 

Artikel 7.

Behandeling in eerste aanleg

Lid
9

Het college zendt aangetekend binnen dertig dagen nadat het zijn uitspraak heeft gedaan een door zijn secretaris voor gelijkluidend gewaarmerkt afschrift daarvan aan:
a. degene die het bezwaarschrift heeft ingediend;
b. het kerkelijk lichaam tegen het besluit waarvan het bezwaar was gericht, dan wel degene met wie het geschil bestond;
c. de kleine synode;
d. — indien een plaatselijk kerkelijk lichaam betrokken is bij het bezwaar of geschil — het breed moderamen van de classicale vergadering;
e. — indien het college daartoe aanleiding ziet — het regionale college en/of het generale college voor de visitatie.
Een regionaal college zendt bedoeld afschrift eveneens aan het generale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen.