Vande Diensten

Artikel
20

Inde Kercken daer meer bequame Predicanten zijn / salmen t’gebruyck der Propositien aenstellen / om door sulcke oeffeninghen eenighe tot den dienst des Woords te bereyden / volghende in desen de ordre daer van by desen Synodo specialijck ghestelt.