Vande Diensten

Artikel
17

Onder de Dienaren des Woords sal ghelijckheyt ghehouden worden / aengaende de Lasten hares Dienstes / mitsgaders oock in andere dinghen soo veel moghelijcken is / volgende het oordeel des Kerken-Raets / ende (dies van noode zijnde) des Classis : het welcke oock in Ouderlinghen ende Diakenen te onderhouden is.