Vande Diensten

Artikel
16

Der Dienaren Ampt is inde Ghebeden ende bedieninghe des Woords aen te houden / de Sacramenten uyt te reycken / op haer Mede-broeders / Ouderlinghen ende Diakenen / mitsgaders de Ghemeenten goede acht te nemen / ende ten laetsten met die Ouderlingen de Kerckelijcke Discipline te oeffenen / ende te besorghen dat alles eerlijck ende met order gheschiede.