Vande Diensten

Artikel
14

Soo eenighe Dienaers om die voorschreven ofte eenighe ander oorsaecken / haren dienst voor eenen tijdt onderlaten moesten (t’welck sonder advijs des Kercken-Raets niet geschieden en sal) soo zullen sy nochtans tot allen tijden de beroepinghe der Gemeenten onderworpê zijn ende blijven.