Vande Diensten

Artikel
7

Niemandt en sal tot dê Dienst des Woords beroepen worden / sonder hem in een seker plaetse te stellen / ten waer dat hy gesondê worde om hier oft daer te predicken inde Gemeente onder ’t Cruyce / ofte andersins om Kerckê te vergaderen.