Vande Diensten

Artikel
6

Sal oock geen Dienaer dienst moghen aen-nemen in eenige particuliere Heerlijckhedê / Gast-huysen ofte andersins / ten sy dat hy voorhenen gheadmitteert ende toe-ghelaten sy / volghende de voorgaende Artijckelen : en sal oock niet min als ander der Kercken-ordeninghe onderworpen zijn.