Vande Diensten

Artikel
3

Het sal niemandt / al-hoe-wel hy eê Doctor / Ouderlingh ofte Diaken is / gheoorloft zijn den dienst des Woords ende der Sacramenten te betreden / sonder wettelijck daer toe beroepen te zijn : Ende wanneer yemandt daer teghen doet / ende meermael vermaent zijnde niet af en staet / soo sal de Classe oordeelen / ofmen hem voor eenen scheurmaecker verclaren / ofte op eenighe ander wijse straffen sal.