Ordinantie 3 Het ambt en de andere diensten

 

I. De verkiezing van ambtsdragers in de gemeente

Ouderlingen en diakenen

Artikel 7.

De ambtstermijn van ouderlingen en diakenen

Lid
1

De ambtstermijn van ouderlingen en diakenen is vier jaar. Zij zijn eenmaal terstond als ambtsdrager herkiesbaar. De kerkenraad kan hiervan slechts per geval in bijzondere omstandigheden afwijken na instemming van het breed moderamen van de classicale vergadering.