|26|

10 juni 2011

Artikel 20

Verzoek tot uitbreiding van het recht op revisie (GS Zwolle-Zuid 2008, art. 16)

Materiaal:
brief van de Gereformeerde Kerk te Hoofddorp d.d. 4 januari 2010 met het verzoek om het besluit van de GS Zwolle-Zuid 2008 met betrekking tot. de mogelijkheid van revisie (Acta art. 16) te wijzigen in die zin, dat ook individuele kerkleden in uitzonderlijke situaties het recht hebben om revisie te vragen van algemene besluiten van een synode. Daarom wil de kerk van Hoofddorp in besluit 2 van genoemd artikel sub a de woorden ‘in beginsel ... alleen’ in regel 2 en ‘in ieder geval’ in regel 3 toevoegen.

Besluit:
aan het verzoek van de Gereformeerde Kerk te Hoofddorp niet te voldoen.

Grond:
de GS Zwolle-Zuid 2008 heeft zich uitvoerig beziggehouden met de vraag, wie wanneer revisie mogen verzoeken met betrekking tot synodebesluiten. Alle argumenten die de kerk van Hoofddorp noemt zijn ook toen meegewogen in de besluitvorming. De kerk van Hoofddorp draagt geen nieuwe argumenten aan op grond waarvan de besluitvorming anders had moeten uitvallen.

De commissie Drenthe, die het besluit heeft voorbereid, geeft de volgende toelichting:
De GS Zwolle-Zuid 2008 heeft met betrekking tot. het recht op revisie duidelijke uitspraken gedaan en daarbij in een aparte bijlage (Acta Zwolle-Zuid 2008 bijlage 3.2) verantwoording afgelegd voor de keus om dit recht voor kerkleden te beperken tot besluiten “waardoor zij rechtstreeks in hun eigen belang zijn getroffen”.
De kerk van Hoofddorp wil deze uitzondering op de regel nog verder oprekken door gemeenteleden ook toe te staan vanwege ‘profetisch spreken’ of ‘het algemene belang van de kerken’ bij uitzondering in de gelegenheid te stellen revisieverzoeken in te dienen. Maar dit heeft de GS Zwolle-Zuid juist zeer weloverwogen willen tegengaan. Wanneer individuele kerkleden menen vanwege het algemeen belang of vanuit een profetisch spreken revisie van synodebesluiten te moeten vragen, dienen zij zich te wenden tot hun eigen kerkenraad, die vervolgens het recht heeft van elk besluit van de synode revisie te vragen.

Er vindt geen bespreking plaats. Het voorstel van de commissie Drenthe wordt aangenomen met 1 onthouding en 35 stemmen voor.