Artikel
12

Overgang tot een anderen staat des levens

Dewijl een dienaar des Woords, eens wettelijk als boven beroepen zijnde, zijn leven aan de kerkendienst verbonden is, zo zal hem niet geoorloofd zijn, zich tot een andere staat des levens te begeven: tenzij om grote en gewichtige oorzaken, waarvan de classis kennis nemen en oordelen zal.