[WO-1: B29 structuur kerkenraadswerk
B29.1 De werkwijze van de kerkenraad, van de kerkenraad met diakenen en van de diakenen wordt vastgesteld in de plaatselijke regeling.
B29.2 De kerkenraad kiest een passende vergader- en werkstructuur. Als de kerkenraad taken of bevoegdheden delegeert, behoudt hij daarbij zijn eindverantwoordelijkheid.
B29.3 Indien in kleine gemeenten onvoldoende ambtsdragers beschikbaar zijn, wordt bijstand verleend door ouderlingen respectievelijk diakenen vanuit een door de classis aan te wijzen naburige kerk.]

[WO-2: B29 werkwijze van kerkenraad en diaconie
B29.1 De werkwijze van de kerkenraad, van de diaconie en van de kerkenraad met de diaconie wordt vastgesteld in een plaatselijke regeling.
B29.2 Als de kerkenraad of diaconie taken of bevoegdheden delegeren, behouden zij daarbij hun eindverantwoordelijkheid.

|78|

B29.4 De kerkenraad en diaconie dragen beide zorg voor een goede instructie en regeling van de taken en werkzaamheden die onder hun verantwoordelijkheid in de gemeente worden verricht.]

B29 werkwijze van kerkenraad en diaconie
B29.1 De werkwijze van de kerkenraad en die van de diaconie en de wijze waarop zij samenwerken worden vastgesteld in een plaatselijke regeling.
B29.2 vervallen
B29.4 De kerkenraad en diaconie dragen beide zorg voor een goede instructie en regeling van de taken en werkzaamheden die onder hun verantwoordelijkheid in de gemeente worden verricht.
B29.5 De diaconie doet eenmaal per jaar verantwoording van haar beleid en beheer aan de kerkenraad.

Toelichting B29

1. B29.1 is aangepast aan B28.3. De plaatselijke regelingen dienen uiteraard in overeenstemming te zijn met de taakstelling die in de kerkorde aan de ambten is toevertrouwd.

2. B29.2 kan vervallen, zeker naast B29.4.

3. B29.5 is in WO-3 toegevoegd en is de opvolger van art. 40 KO1978 tweede volzin. Naast het overleg over de materiële zaken als bedoeld in B28.3 c.q. in samenhang daarmee is er de formele lijn van verantwoording van beleid en beheer door de diaconie. Hierin komt geen wijziging ten opzichte van de huidige praktijk.