[Cap. VI.] De Sacramentis.

Ac primum de Baptismo.

= De sacramenten
Allereerst: de Doop

Artikel
[5.]

Nomina infantium parentum ac Testium publicis tabulis consignari tum ecclesiae tum reipublicae maximè conducere in confesso est. Quibus etiam seorsim eorum nomina adscribi poterunt, qui post editam in ecclesia confessionem in Christo moriuntur.

= Ongetwijfeld is het ten hoogste dienstig, zowel voor de kerk als voor de staat, dat de namen van de kinderen, ouders en getuigen in publieke registers worden opgetekend. Ook zullen daarbij afzonderlijk kunnen worden opgeschreven de namen van hen, die na in de kerk belijdenis des geloofs afgelegd te hebben, in Christus sterven.