[Cap. V.] De Diaconis.

= De diakenen

Artikel
[2.]

Eorum electionem confirmationemque non alio ritu debere fieri quam qui in Senioribus est supra declaratus consentaneum est, nisi quod in examine maxima habebitur ratio fidelitatis atque industriae, et potissimum cauebitur auaritiae nota. Per omnia autem obseruabitur ratio a Paulo praescripta 1 Timot. 3.

= Hun verkiezing en bevestiging hoort op geen andere wijze te gebeuren dan hierboven bij de ouderlingen gesteld is, alleen moet bij het onderzoek vooral gelet worden op trouw en ijver en opgepast worden voor signalen van gierigheid. In alles zal de regel gevolgd worden die door Paulus is voorgeschreven in 1 Tim. 3.