[Cap. IV.] De Senioribus.

= De ouderlingen

Artikel
[9.]

Leges autem condere vel imperium exercere siue erga Ministros Collegasque siue erga ecclesiam: Ac vel Consistorium seu Senatum ecclesiasticum pro suo arbitratu cogere, Ministris ignorantibus vel absentibus, sciant a suo munere esse quàm alienissimum.

= Ze horen echter te weten dat het wel het minst tot hun taak behoort wetten te maken of gezag te oefenen, hetzij over de dienaren en hun ambtgenoten, hetzij over de kerk. Net zo min past het houden van kerkenraadsvergaderingen naar eigen welgevallen zonder dat de dienaren dit weten of erbij zijn.