[Cap. IV.] De Senioribus.

= De ouderlingen

Artikel
[3.]

Ad eam rem exequendam necesse erit primo quoque tempore singulas ecclesias in certas paroecias pro multitudine et commodo fidelium ea loca incolentium dispertire: singulis paroeciis singulos praeficere Seniores, qui singulis septimanis die constituto in commune Consistorium referant, ecquid omnia in suis paroeciis rectè gerantur et ex sententia. Et sese ita gerant, vt meminerint sibi non modo coram ecclesia, sed coram ipso Deo animarum sibi commissarum reddendam fore rationem.

= Om dit in het werk te stellen is het nodig zo snel mogelijk elke kerk in vaste wijken te verdelen naar gelang van het aantal en het gemak van de gelovigen die in deze plaatsen wonen. Aan het hoofd van elke wijk moeten enkele ouderlingen staan, die elke week op een vastgestelde dag in de gemeenschappelijke kerkenraadsvergadering zullen meedelen of alles in hun wijk recht en naar bedoeling toegaat. En zij zelf moeten zich zo gedagen dat zij bedenken dat zij niet alleen voor de kerk, maar ook voor God zelf rekenschap zullen moeten geven vna de zielen die hun toevertrouwd zijn.