[Cap. III.] De Catechismo.

= De catechese

Artikel
[3.]

Tempus Catechisandi, quibusque ecclesiis pro loci ac rerum opportunitate sit liberum. Ratio hactenus vsitata retineatur: omnisque adhibeatur diligentia, vt pueri quibus per aetatem licet Catechismi verba, non ad numerum syllabarum tantum discant recitare, sed etiam rem ipsam intelligere, eamque non modo memoriae, sed intimis etiam praecordiis mandare. Quare non verba modo recitata, sed ipsam etiam rei substantiam à Catechista planè ac dilucidè expositam, interrogabuntur. Eritque ante omnia opus in explicando Catechismo sermone vti quam familiarissimo, et vel ad puerorum captum accommodato: ac serio etiam commonefacere Catechumenorum parentes et Ludimagistros, vt eos domi et in Scholis diligenter instituant, et quae in ecclesia proposita sunt assuescant etiam sua sponte ruminare, et Scripturarum appositis testimoniis corroborare.

= De tijd van catechiseren staat aan iedere kerk naar de gelegenheid van plaats en omstandigheden vrij. De tot nu toe gevolgde regeling worde aangehouden. De inzet moet zijn dat de kinderen die oud genoeg zijn niet alleen leren de woorden van de catechismus letterlijk op te zeggen, maar ook de inhoud leren begrijpen en die niet alleen in hun geheugen, maar ook in hun hart op te nemen. Daarom zullen zij niet alleen gevraagd worden naar de woorden die hun voorgezegd zijn, maar ook naar de kern van de inhoud ervan, nadat hun die door de catecheet helder en duidelijk is uitgelegd. Verder zal het voor alles nodig zijn zich bij het uitleggen van de catechismus te bedienen van gewone spreektaal die bij het begrip van de kinderen past. De ouders van de catechisanten en de schoolmeesters moeten vermaand worden dat zij hen thuis en op school vlijtig onderwijzen en hen er aan wennen wat in de kerk hun voorgesteld is uit eigen beweging te herkauwen en met de daarbij gevoegde getuigenissen uit de Schriften te onderbouwen.