[Cap. I.] De Collegiis ac Prouinciarum Classibus.

= De colleges en de classes van de provincies.

Artikel
[8.]

Interea autem temporis quandoquidem patefacta Dei beneficio Euangelii ianua cunctationi locus non erit, et tamen ordo aliquis ac decor in commune debebit obseruari quo tanquam vinculo ecclesiarum communis consensus retineatur, videtur aliqua esse ineunda ac certis capitibus consignanda ratio; quam pro se quisque in ea cui praefectus erit ecclesia tantisper sequatur, donec coacta Synodo rectius aliquid atque perfectius constitutum fuerit.

= In de tussentijd evenwel mag er niet getreuzeld worden wanneer Gods goedheid de deur van het evangelie opent; er moet wel enige orde en recht tot algemeen welzijn worden onderhouden, waardoor als door een band de eenparige overeenstemming van de kerken bewaard kan worden; dus moet onzes inziens een begin worden gemaakt met een regeling door bepaalde punten vast te stellen. Die heeft ieder voor zich in de kerk waarover hij gesteld is zolang te volgen tot na het samenroepen van een synode iets beters en volkomeners zal zijn vastgesteld.