[Cap. I.] De Collegiis ac Prouinciarum Classibus.

= De colleges en de classes van de provincies.

Artikel
[6.]

ac deinceps de causis matrimoniorum, de rationibus diuortiorum, ac denique de omnibus omnino rebus, quae ad omnes ecclesias et commune ministerium generatim spectant.
Nam quae omnes pariter attingunt, ea vel hoc tempore vel posthac per vnam aliquam aut alteram statui ecclesiam non adhibito coeterarum ecclesiarum, ad quas peraequè spectant calculo, neque authoritati Scripturae, nec aequitati legum est consentaneum.

= Vervolgens ook [de beslissing] over zaken van huwelijk en echtscheiding, en tenslotte over alle mogelijke zaken die alle kerken en de gemeenschappelijke dienst als zodanig betreffen.
Dat zaken die allen gelijk raken nu of later door de een of andere kerk alleen zouden worden vastgesteld zonder dat de overige kerken waarop zij evengoed betrekking hebben gehoord zijn, past immers noch bij het gezag van de Schrift noch bij de billijkheid van de wetten.