Van de leer

Artikel
53

Ondertekening door ouderlingen en diakenen

Evenzo zullen ook de ouderlingen en diakenen bij de aanvaarding van hun ambt in een vergadering van de kerkenraad, hun instemming betuigen met de drie formulieren van enigheid, te weten de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels door ondertekening van het voor hen bestemde ondertekeningsformulier.