Van de censuur en kerkelijke vermaning

Artikel
75

Van alzulke zonden die vanwege hun natuur openbaar of door verachting der kerkelijke vermaningen in het openbaar gekomen zijn, zal de verzoening (wanneer men zekere tekenen der boetvaardigheid ziet) openbaar geschieden, door het oordeel van de kerkenraad. En ten plattelande, of in mindere steden, waar maar één dienaar is, met advies van twee genabuurde kerken, in zulk een vorm en manier als tot stichting van een iedere kerk bekwaam zal geoordeeld worden.