Hoofdstuk 3

Het werk van de kerk

I. Kerkdiensten

c. Dienst der sacramenten

Artikel
72

1. De heilige doop zal door de dienaren des Woords aan de kinderen des verbonds in een kerkdienst bediend worden met gebruikmaking van een der daarvoor vastgestelde formulieren.
2. De kerkeraad zal er op toezien, dat de doop zo spoedig mogelijk wordt aangevraagd en bediend.
3. Wanneer geen der ouders gerechtigd is de doopvragen te beantwoorden, zal de kerkeraad in overleg met de ouders omzien naar een of meer doopgetuigen, die genoegzame waarborg kunnen geven voor een christelijke opvoeding.