Van de diensten

Artikel
17

Onder de dienaren des Woords zal gelijkheid gehouden worden, aangaande de lasten huns dienstes, mitsgaders ook in andere dingen, zooveel mogelijk is, volgens het oordeel des kerkeraads, en (dies van noode zijnde) der classis; hetwelk ook in ouderlingen en diakenen te onderhouden is.