E. kerkelijk samenleven

Artikel
E67

generale synode

E67.1 De kerken komen eens in de drie jaar samen in een generale synode.

E67.2 In buitengewone omstandigheden kan de generale synode vervroegd worden samengeroepen op verzoek van tenminste twee classes.

E67.3 Elke particuliere synode vaardigt vier predikanten en vier ouderlingen af naar de generale synode.

E67.4 In de generale synode komen alle kerken bijeen ter regeling van de zaken:
a. die de kerkorde daarvoor aanwijst, of
b. die in de classes niet konden worden afgehandeld, of
c. waarvan door de kerken eerder is afgesproken om die gezamenlijk in de generale synode te behartigen.