Van de diensten.

Artikel
XV.

Het zal niemand geoorloofd zijn, den Dienst zijner Kerk onderlatende, of in geenen zekeren Dienst zijnde, hier en daar te gaan prediken buiten consent en autoriteit der Synode of Classe. Gelijk ook niemand in eene andere Kerk eenige Predicatie zal mogen doen, of Sacramenten bedienen, zonder bewilliging des Kerkeraads.