Artikel 64

 

Kerkenordening 1905/1933

Artikel LXXXIII

Voorts zal den armen, om genoegzame oorzaken vertrekkende, door de diakenen reisgeld gegeven worden, naar hetgeen zij beoordelen behoorlijk te zijn. De kerkeraad en de diakenen zullen echter toezien, dat zij niet te zeer genegen zijn om hunne kerken van de armen te ontlasten, met welke zij andere kerken zonder eenigen nood zouden bezwaren.

 

Deputatenrapport 1974

SLOTBEPALINGEN

Artikel 83
Regeling steunverlening bij vertrek van leden.

Wanneer leden naar een andere gemeente vertrekken, die in stichtingen, bejaardenhuizen of verpleeghuizen verzorgd worden, blijven zij, voor zoveel kerkelijke steun nodig is, voor rekening van de kerken die zij verlaten.
In andere gevallen zal de steunverlening geregeld worden door overleg van de betrokken kerkeraden.
Toelichting
1. Dit artikel is in verband met de maatschappelijke ontwikkeling sterk gewijzigd. Doel is te voorkomen dat door verhuizing van bejaarde of zieke leden, welke verhuizing samenhangt met hun toestand, andere kerken onredelijk belast worden met diaconale zorgen.
2. In overeenstemming met reeds gangbare wordende praktijk van regeling der steunverlening is rekening gehouden met het verschil tussen opname in stichtingen e.d. en andere gevallen. Voor het eerste is een algemene regel gesteld. Voor het tweede is alleen de noodzaak van overleg genoemd. In dergelijke gevallen is de praktijk niet overal gelijk.

 

Commissierapport 1975

PSGr stelt een redactionele wijziging voor: “Wanneer leden naar een andere gemeente vertrekken, om in stichtingen….. verpleegd te gaan worden”. Deze PS meent, dat bedoelde leden niet altijd voor rekening komen van de kerk, die zij verlaten. Zij stelt voor te redigeren: “…blijven zij als regel voor rekening van de kerken die zij verlaten”.
CIA vindt, dat er geen duidelijke categorieën worden aangegeven. Het is beter te spreken van “bejaardentehuizen of inrichtingen voor gezondheidszorg”.
KRH meent dat het overleg van het tweede lid niet tussen kerkeraden, maar tussen diakonieën moet plaats vinden.
KRHW stelt voor, te spreken van “financiële” i.p.v. “kerkelijke” steun. Anders komt in het hele artikel niet uit. Dat het gaat om diakonale zorg. (de “ armen” zijn immers “leden” geworden).
Uw comm. acht dit laatste voorstel van KRHW niet de juiste verbetering. Het artikel gaat er dan wel erg zakelijk uitzien. Beter is, de zaak waar het om gaat eenvoudig te noemen: “steun van diakenen”.
De comm. heeft bezwaar tegen het aanduiden van de gezamenlijke diakenen als een “diakonie”. De term “kerkeraden” kan hier goed gebruikt worden, want de kerkeraden handelen hier in de diakenen.
Wat CIA betreft, uw comm. ziet in het voorstel van depp. als “stichtingen” vervangen wordt door “ inrichtingen”, geen onduidelijkheid. Het sluit zich aan bij een gangbaar spraakgebruik.
N.a.v. het voorstel van PSGr merkt uw comm. op dat de tekst van depp. strikt genomen alleen leden betreft, die bij het vertrek reeds verpleegd of verzorgd worden. Het voorstel PSGr bereikt dan precies het omgekeerde. Uw comm. stelt voor, het woordje “die” te vervangen door “waar zij”. Dan blijft in het midden of men reeds verzorgd werd of dat dit zal gaan gebeuren.
De Synode besloot reeds, dat de geestelijke/materiële verzorging van bepaalde kerkleden, die vallen onder de bepaling van art. 83 “zoveel mogelijk (behoort) te blijven voor verantwoordelijkheid van de thuiskerk”. (Acta art. 91).
Dit “zoveel mogelijk” zal een plaats moeten krijgen in art. 83. De comm. stelt daarom voor, als volgt:

Artikel 84
Wanneer leden naar een andere gemeente vertrekken, waar zij in inrichtingen, bejaardentehuizen of verpleeghuizen verzorgd worden, blijven zij voor wat de steunverlening door diakenen betreft, zoveel mogelijk voor rekening van de kerken, die zij verlaten.
Indien dit niet mogelijk blijkt, zal de steunverlening geregeld worden door overleg tussen de betrokken kerkeraden.

 

Synodebehandeling 1975

Dit artikel wordt in de tekst van deputaten aanvaard.
83.  Wanneer leden naar een andere gemeente vertrekken, waar zij in inrichtingen, bejaardentehuizen of verpleeghuizen verzorgd worden, blijven zij voor wat de steunverlening door diakenen betreft zoveel mogelijk voor rekening van de kerken, die zij verlaten. Indien dit niet mogelijk blijkt, zal de steunverlening geregeld worden door overleg tussen de betrokken kerkeraden.

 

Deputatenrapport 1976

Dit rapport behandelt het betreffende artikel niet.

 

Deputatenrapprt 1977

83.  Artikel 83 (acta)

T.  Voorstel:

Wanneer leden naar een andere gemeente vertrekken, waar zij in inrichtingen, bejaardentehuizen of verpleeghuizen verzorgd worden, blijven zij wat de diaconale bijstand betreft zoveel mogelijk voor rekening van de kerk die zij verlaten.
Indien dit niet mogelijk is, zal de steunverlening geregeld worden via overleg tussen de betrokken kerkeraden.

 

Commissierapport 1978

Art. 64. Ook ten aanzien van de verhuizing van het oude artikel 83 naar deze plaats is uw cie. van oordeel dat deze past in de logische opbouw van de KO.
De laatste alinea van dit artikel heeft uit de kerken de volgende vraag opgeleverd: de betreffende plaatselijke kerk dient zich in zo’n situatie tot de eigen classis om hulp te wenden. Cf. g.s. Middelburg 1933, art. 257.
Dat zou meer in overeenstemming zijn met de tekst van het oude artikel. Overleg met depp. heeft hier het volgende opgeleverd: er wordt in het voorgestelde art. slechts gesproken van overleg tussen de betrokken kerkeraden. Wanneer men het direct op de classis brengt, zou een zaak die heel eenvoudig kan worden opgelost in de weg van dit overleg wel eens te ingewikkeld kunnen worden. In het oude artikel is trouwens ook sprake van de relatie tussen de kerk van vertrek en de gemeente van aankomst.

 

Synodebehandeling 1978

Dit artikel wordt conform het concept van deputaten aanvaard.

 

Kerkorde 1978

Artikel 64
Steunverlening bij vertrek
Wanneer leden naar een andere gemeente vertrekken, waar zij in inrichtingen, bejaardentehuizen of verpleeghuizen verzorgd worden, blijven zij wat de diaconale bijstand betreft zoveel mogelijk voor rekening van de kerk die zij verlaten. Indien dit niet mogelijk is, zal de steunverlening geregeld worden via overleg tussen de betrokken kerkeraden.