Artikel 62

 

Kerkenordening 1905/1933

Artikel LX

De namen der gedoopten, mitsgaders der ouders en getuigen, en desgelijks de tijd des Doops, zullen opgeteekend worden.

 

Deputatenrapprt 1974

Artikel 63
Dit is art. 60 (oud), onveranderd.    Kerkelijk register

 

Commissierapport 1975

Drie classes en twee kerkeraden wijzen er op, dat in art. 60 (oud) de woorden “ en getuigen” moeten vervallen, gezien de weglating uit art. 57 (oud). Alleen KR Zwijndrecht stelt voor, hier te zetten: “of getuigen”, voor het geval dat de ouders (voor de doop) wegvielen. Uw comm. meent dat in dat geval er in elk geval vervangende opvoeders moeten zijn, die in plaats van de ouders treden. Het lijkt beter, zulke plaatsvervangers onder het begrip “ ouders” te laten vallen, dan hun de naam “getuigen” te geven.
Heel de vermelding van ouders en getuigen kan wegvallen als het voorstel-Cn aanvaard wordt. Hij verplaatst dit artikel tot achter art. 82 (oud), en breidt het uit, aldus:
“Met name ten behoeve van een rechte uitvoering van het voorgaande artikel is het tevens noodzakelijk dat kerkelijke registers worden aangelegd en onderhouden van de namen en verdere persoonlijke gegevens van gedoopten, van hen die tot het Avondmaal zijn toegelaten en van degenen die staan onder de christelijke tucht”.
Zijn toelichting luidt: “Ons voorstel op dit punt is geboren uit de gedachte dat kerkelijke registers niet in de eerste plaats de statistiek dienen, maar de rechte uitoefening van opzicht en tucht. Er mogen geen vergeten leden zijn. De kerkelijke status moet worden bijgehouden op een zorgvuldige manier om alles in de gemeenten goed bij te houden en inzonderheid ook om een goede attestatie te kunnen schrijven… De motivering is aan het artikel toegevoegd om weer goed uit te laten komen dat nalatigheid in dezen niet maar een administratief gebrek is, maar een te kort schieten in ambtelijk opzicht. En geestelijke tekortkoming derhalve”.
Voor de gedachte van Cn heeft uw comm. alle waardering, en de plaatsing van zijn ontwerp acht zij zuiver. De onderwijzende toon van zijn voorstel is verklaarbaar vanuit zijn paedagogische motivatie, maar past niet bij de stijl van een KO.
De comm. neemt zijn gedachte over, en stelt de volgende redactie voor:
De kerkeraden zullen kerkelijke registers bijhouden, waarin ondermeer de namen van de kerkleden. De data van hun doop, hun openbare belijdenis des geloofs en de bevestiging van hun huwelijk zorgvuldig worden aangetekend.

Artikel 83
De kerkeraden zullen kerkelijke registers bijhouden, waarin onder meer de namen van de kerkleden en de data van hun doop, hun openbare belijdenis des geloofs en de bevestiging van hun huwelijk zorgvuldig worden aangetekend.

 

Synodebehandeling 1975

De Synode aanvaardt de versie van de commissie.

60.  De kerkeraden zullen kerkelijke registers bijhouden, waarin onder meer de namen van de kerkleden en de data van hun doop, hun openbare belijdenis des geloofs en de bevestiging van hun huwelijk zorgvuldig worden aangetekend.

 

Deputatenrapport 1976

Dit rapport behandelt het betreffende artikel niet.

 

Deputatenrapport 1977

61.  Artikel 60 (acta)

TM  Depp. vonden de woorden ”onder meer” wat overbodig. Het meerdere betreft alleen de geboortedata. Deze kunnen eenvoudig in de opsomming genoemd worden. De kerkeraden maken uiteraard ook aantekening van toegepaste censuur, maar dat hoeft in dit artikel niet apart voorgeschreven worden.

Voorstel:

De kerkeraden zullen kerkelijke registers bijhouden waarin de namen van de kerkleden en de data van hun geboorte, doop, openbare belijdenis en huwelijksbevestiging nauwkeurig worden aangetekend.

 

Commissierapport 1978

Art. 62.  Geen reacties uit de kerken.
Zie voor de kleine wijziging “bruin”, pag. 70; “ondermeer” is na Kampen 1975 weggevallen; geboortedatum is toegevoegd.

 

Synodebehandeling 1978

Dit artikel wordt conform het concept van deputaten aanvaard.

 

Kerkorde 1978

Artikel 62
Kerkelijke registers
De kerkeraden zullen kerkelijke registers bijhouden waarin de namen van de kerkleden en de data van hun geboorte, doop, openbare belijdenis en huwelijksbevestiging nauwkeurig worden aangetekend.