Artikel 58

 

Kerkenordening 1905/1933

Artikel LIX.

De bejaarden worden door den doop de christelijke gemeente ingelijfd, en voor lidmaten der gemeente aangenomen, en zijn daarom schuldig het Avondmaal des Heeren ook te gebruiken, 't welk zij bij hunnen Doop zullen beloven te doen.

 

Deputatenrapport 1974

Artikel 62. Bediening van de doop aan volwassenen.
De volwassenen worden door de doop de christelijke gemeente ingelijfd en voor lidmaten der gemeente aangenomen, en zijn daarom schuldig het avondmaal des Heren ook te gebruiken, 't welk zij bij hun doop zullen beloven te doen.
Toelichting:
Dit is art. 59 (oud)

 

Commissierapport 1975

61, 62
De enige opmerking (KRH en Cn) is, dat art. 61 en 62 omgewisseld moeten worden: over de doop van de volwassenen kan beter eerste gesproken worden, en pas daarna over het gebruik van de doopformulieren. Uw comm. stemt hiermee in.

Artikel 63.
De volwassenen worden door de doop de christelijke gemeente ingelijfd, en voor lidmaten der gemeente aangenomen, en zijn daarom schuldig het avondmaal des Heren ook te gebruiken, 't welk zij bij hun doop zullen beloven te doen.

 

Synodebehandeling 1975

De synode stelt dit artikel direct na eerste lezing vast. Zij gaat uit van de tekst van de commissie.

59. De volwassenen worden door de doop de christelijke gemeente ingelijfd en voor lidmaten der gemeente aangenomen, en zijn daarom schuldig het avondmaal des Heren ook te gebruiken, 't welk zij bij hun doop zullen beloven te doen.

 

Deputatenrapport 1976

Dit rapport behandelt het betreffende artikel niet.

 

Deputatenrapport 1977

60. Artikel 59 (acta)

T. Voorstel:

Volwassen dopelingen worden door de doop als leden in volle rechten bij de christelijke gemeente ingelijfd. Zij zijn daarom geroepen het avondmaal van de Here  te vieren en zullen dit bij hun doop beloven.

 

Commissierapport 1978

Artikel 58.
Terecht hebben depp. dit artikel één plaats naar voren gehaald. Een kerkeraad acht het een ongelukkige formulering: "Volwassen dopelingen"; uw commissie meent: een dopeling is een doop-candidaat die in het hier aan de orde gestelde geval zichzelf ten doop presenteert. Bij het ingelijfd worden in de kerk behoort speciaal over de avondmaalsgang te worden gesproken. Hieromtrent wordt in het liturg. formulier een belofte gevraagd; in art. 58 wordt deze zaak kerkordelijke bepaald. Zie de oude, vigerende tekst.
De slotzin - waarover aan uw vergadering wordt geschreven door een kerkeraad dat deze feitelijk overbodig is - behoort naar het oordeel van uw commissie te worden gehandhaafd tegenover mysticitische tendenzen.

 

Synodebehandeling 1978

Dit artikel wordt conform het concept van deputaten aanvaard.

 

Kerkorde 1978

Artikel 58
Bediening van de doop aan volwassenen
Volwassen dopelingen worden door de doop als leden in volle rechten bij de christelijke gemeente ingelijfd. Zij zijn daarom geroepen het avondmaal van de Here  te vieren en zullen dit bij hun doop beloven.