Artikel 46

 

Kerkenordening 1905/1933

Artikel L.

De nationale synode zal ordinaarlijk alle drie jaren eens gehouden worden, ten ware dat er eenige dringende nood ware, om den tijd korter te nemen. Tot deze zullen twee dienaren en twee ouderlingen uit elke particuliere synode afgezonden worden. Voorts zal de kerk, die last heeft om den tijd en de plaats der generale synode aan te wijzen, zoo dezelve naar het oordeel van ten minste twee particuliere synoden binnen de drie jaren te beroepen ware, met advies of onder goedkeuring van hare particuliere synode van den tijd en de plaats besluiten.

 

Deputatenrapport 1974

Artikel 49.

Generale synoden
De generale synode zal eens in de drie jaar worden gehouden, tenzij er gewichtige redenen zijn om eerder bijeen te komen.
Tot deze zullen twee dienaren en twee ouderlingen door elke particuliere synode afgezonden worden. 2. Indien de generale synode naar het oordeel van tenminste twee particuliere synoden binnen de drie jaar moet worden samengeroepen, dan heeft de daartoe aangewezen roepende kerk de taak, met advies en goedkeuring van haar particuliere synode, tijd en plaats daarvan vast te stellen.
Toelichting:
Dit is art. 50 (oud)
Er is ten aanzien van de genoemde termijnen geen wijziging aangebracht. Verbetering ten aanzien van agenda en werkwijze der generale synode kan behoefte aan een langere periode tussen sluiting der voorgaande en opening der volgende synode wegnemen.

 

Commissierapport 1975

KR Rotterdam-C wijst op de uitdrukking "roepende kerk". Deze is niet congruent met de spreekwijze in art. 47.2. Deputaten voor taalkundige herziening van de KO zullen hiermee rekening kunnen houden.
KRH vraagt, waarom "met advies of onder goedkeuring van" gewijzigd is in "met advies en goedkeuring". Dit soort op het eerste gezicht netelige kwesties is vaak bij nader inzien van taalkundige aard. Een moderne vervanging zou kunnen zijn: 'in overleg met'.
KRH zou in lid 2 een termijn gesteld willen zien, bijv. vier maanden na ontvangst van de desbetreffende verzoeken van de particuliere synoden. Dit in verband met de moeiten op dit punt tijdens de jaren 1942-1943. Uw comm. wil aan een dergelijke termijn niet binden, omdat er ook bij goede trouw een verhindering kan bestaan.

Artikel 52.
1. De generale synode zal eens in de drie jaar worden gehouden, tenzij er gewichtige redenen zijn om eerder  bijeen te komen. Tot deze zullen twee dienaren des Woords en twee ouderlingen door elke particuliere synode afgezonden worden.
2. Indien de generale synode naar het oordeel van tenminste twee particuliere synoden binnen de drie jaar moet worden samengeroepen, dan heeft de daartoe aangewezen roepende kerk de taak, met advies en goedkeuring van haar particuliere synode, tijd en plaats daarvan vast te stellen.

 

Synodebehandeling 1975

De synode stelt dit artikel direct na eerste lezing vast. Zij gaat uit van de tekst van de commissie.

50. 1. De generale synode zal eens in de drie jaar worden gehouden, tenzij er gewichtige redenen zijn
om eerder bijeen te komen. Tot deze zullen twee dienaren des Woords en twee ouderlingen door elke particuliere synode afgezonden worden.
2. Indien de generale synode naar het oordeel van tenminste twee particuliere synoden binnen de drie jaar moet worden samengeroepen, dan heeft de daartoe aangewezen roepende kerk de taak, met advies en goedkeuring van haar particuliere synode, tijd en plaats daarvan vast te stellen.

 

Deputatenrapport 1976

Dit rapport behandelt het betreffende artikel niet.

 

Deputatenrapport 1977

52. Artikel 50 (acta)

T, Voorstel:

De generale synode zal eens in de drie jaar worden gehouden, tenzij er belangrijke redenen zijn
om eerder bijeen te komen. Elke particuliere synode vaardigt twee predikanten en twee ouderlingen af.
Indien de generale synode naar het oordeel van tenminste twee particuliere synoden binnen de drie jaar moet worden samengeroepen, zal de aangewezen roepende kerk  tijd en plaats daarvan vaststellen onder goedkeuring van haar particuliere synode.

 

Commissierapport 1978

Het rapport vermeldt niets bij dit artikel.


Synodebehandeling 1978

Zie de opmerking bij artikel 45.


Kerkorde 1978

Artikel 46
De generale synode
De generale synode zal eens in de drie jaar worden gehouden, tenzij er dringende redenen zijn  om eerder bijeen te komen.
Elke particuliere synode vaardigt twee predikanten en twee ouderlingen af.
Indien de generale synode naar het oordeel van tenminste twee particuliere synoden binnen de drie jaar moet worden samengeroepen, zal de aangewezen roepende kerk  tijd en plaats daarvan vaststellen onder goedkeuring van haar particuliere synode.